Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu Limaso

Prevádzkovateľom v internetovom obchode Limaso (predávajúcim) je RSI group, s.r.o., Kláštorská 492/2, Piešťany 921 01.

Reklamačný poriadok sa riadi zákonmi č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, všetko v platnom znení. V prípade dodania tovaru alebo služby do zahraničia, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 593/2008 (Nariadenie Rím I) v rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (kúpne zmluvy) platí, že sa spravuje právnym poriadkom krajiny, kde má sídlo predajca. Preto v tomto prípade platí, že zmluvné strany (prevádzkovateľ a spotrebiteľ) sa budú aj pri reklamácii spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú v záručnej dobre uplatňované práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej len „reklamácia“).

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich dielov) spôsobené ich zvyčajným užívaním. Kratšiu životnosť výrobku vzhľadom na uvedené opotrebovanie vecí, spôsobené ich zvyčajným užívaním, nemôžeme považovať za nedostatok, k čomu bude prihliadnuté pri prípadnej reklamácii. 

Montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale.

Pri rýchlo kaziacom sa tovare musí kupujúci reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru kupujúcim, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.

Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu info@limaso.sk, kde uvedie hlavne typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis vady. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

                                                                         

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Kupujúci  (spotrebiteľ fyzická osoba)  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@limaso.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“), ktorým je podľa § 3 ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia alebo podľa § 5 ods. 2 oprávnená právnická osoba zapísaná v Zozname subjektov na riešenie alternatívnych sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.12.2018 a plne nahrádza predchádzajúci Reklamačný poriadok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať Reklamačný poriadok kedykoľvek to bude nutné, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia